@ngokienhuy_bap

Ngo Kien Huy

Vietnam
Chúng ta phải luôn thích nghi, không để những thay đổi trong hoàn cảnh vùi dập và làm mình mất phương hướng. Ví dụ xoay chuyển mọi rủi ro thành cơ hội, thậm chí là niềm vui nè ✌🏻

Chúng ta phải luôn thích nghi, không để những thay đổi trong hoàn cảnh vùi dập và làm mình mất phương hướng. Ví dụ xoay chuyển mọi rủi ro thành cơ hội, thậm chí là niềm vui nè ✌🏻

July 15, 2021

Disclaimer

The data provides is not authorized by TikTok. We are not an official partner of TikTok.

Use of materials from the resource is permitted only with a link to our resource.

Copyright © 2024 insiflow.com