@ngokienhuy_bap

Ngo Kien Huy

Vietnam
Chúng ta sống hết mình không phải là để gặp được ai đó, mà là để gặp được chính mình ở một trạng thái tốt hơn

Chúng ta sống hết mình không phải là để gặp được ai đó, mà là để gặp được chính mình ở một trạng thái tốt hơn

June 19, 2021

Disclaimer

The data provides is not authorized by TikTok. We are not an official partner of TikTok.

Use of materials from the resource is permitted only with a link to our resource.

Copyright © 2024 insiflow.com