behnoushtabatabai Instagram
likes
225.1K
comments
2.9K
engagement
2.83%

‏‎‏‎. «برایتان گل خریدم»… ‏‎‏‎از کوچه های مملکتم ، ‏‎برایتان گل خریدم ‏‎‏‎به فاصله ی رد شدنی از همان کوچه ی باریک چشمهایم را هم بستم تا تصور کنم رهایی از آفات زمانه ام را ، ذوق پرسه زد و امید باز هم جان گرفت در خنده هایم… ‏‎عجب کوچه هایی دارد مملکتم… ‏‎در خسته ترین روزهای زندگیم چه قدرتی می دهد به جانم … ‏‎برایتان گل خریدم تا عیدی دهم ، تا به برکت این عید غدیر جانتان سلامت و امیدتان زنده باشد…. _________________________________ Photo: @zebrastudio Style&Makeup: @heydaymakeup Suit: Elham Haddadi

Download instagram photos of behnoushtabatabai